Contact

Postadres: Postbus 234

7240 AE Lochem

Bezoekadres: Aalsvoort 73

7241 MB Lochem

Tel: 0573 255 299
Fax: 0573 258 492
Email: ester@fermi.nl
Contactpersonen:
Ester Kolkman - Roes
René Kolkman

Garanties

Garantie op door Fermi Bouwspecialiteiten b.v. geproduceerde producten.

Fermi Bouwspecialiteiten b.v. geeft garantie op het materiaal, de isolatie en de watervaste verlijming van bovenstaande artikelen, voor een termijn van 5 jaar, volgens de huidige technische gegevens en voorschriften. De garantie houdt in dat bovengenoemde materialen die binnen de genoemde termijn van 5 jaar ten aanzien van een of meer punten ondeugdelijk bevonden worden, kosteloos zullen worden vervangen. Bij die vervanging is inbegrepen, het transport van bovenstaande materialen en de demontage van de oude en montage van de nieuwe Fermi producten. In geval van vervanging keert het eigendom van de vervangen materialen terug naar de garant.

Ontvangst van het garantie-certificaat bij Fermi Bouwspecialiteiten BV d.m.v. terugzending van een getekend copie-certificaat, geldt als voldoende kennisgeving van de ingegane garantietermijn. Onze garantie dekt niet de schade die voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik, gebrekkige montage, mechanische beschadigingen, verkeerd onderhoud, milieu- c.q. andere invloeden, die buiten het bereik van 
Fermi Bouwspecialiteiten b.v. liggen.
Onze aansprakelijkheid strekt niet verder dan het bovenstaande.
Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die u of derden direct of indirect als gevolg van enig gebrek van het door ons geleverd product zou kunnen lijden of beweerdelijk heeft geleden.
Om in aanmerking te kunnen komen voor de (project)garantie, dient de voorzijde van dit formulier volledig door u ingevuld te worden en ondertekend aan ons geretourneerd.

De garantie voorziet in: Gratis herlevering van de krachtens de garantie te vervangen door Fermi te leveren producten, franco geleverd.
Procedure: Gebreken dienen binnen 10 werkdagen na constatering per aangetekend schrijven aan Fermi Bouwspecialiteiten b.v. te worden gemeld; anders kan de klacht niet meer door ons in behandeling worden genomen. Klachten waaraan reeds door derden, herstelwerkzaamheden of bewerkingen zijn uitgevoerd, kunnen niet meer door Fermi Bouwspecialiteiten b.v. worden gehonoreerd. 

Fermi Bouwspecialiteiten b.v. moet in staat worden gesteld de gebreken te kunnen bekijken en daar waar nodig dienen geleverde materialen voor onderzoek retour gehaald kunnen worden.