Contact

Postadres: Postbus 234

7240 AE Lochem

Bezoekadres: Aalsvoort 73

7241 MB Lochem

Tel: 0573 255 299
Email: info@fermi.nl
Contactpersonen:
Ester Kolkman - Roes
René Kolkman

Garanties

Garantie op door Fermi Bouwspecialiteiten b.v. geproduceerde producten.

Fermi Bouwspecialiteiten b.v. geeft garantie op het materiaal, de isolatie en de watervaste verlijming van haar producten, voor een termijn van 5 jaar, volgens de huidige technische gegevens en voorschriften. De garantie houdt in dat Fermi producten, indien zij binnen de genoemde termijn ten aanzien van één of meer punten ondeugdelijk bevonden worden, kosteloos zullen worden vervangen. Het transport van bovenstaande materialen en de (de)montage van de oude en nieuwe materialen zijn daarbij inbegrepen. Het eigendom van de vervangen materialen keert in geval van vervanging terug naar de garant.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de (project)garantie dient de voorzijde van dit formulier volledig door u ingevuld te worden en ondertekend aan ons geretourneerd. Ontvangst van het ondertekende garantie-certificaat door Fermi Bouwspecialiteiten b.v. d.m.v. terugzending van een getekend kopie-certificaat, geldt als voldoende kennisgeving van de ingegane garantietermijn. 
De schade die voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik, gebrekkige montage, mechanische beschadigingen, verkeerd onderhoud, milieu- c.q. andere invloeden, die buiten het bereik van Fermi Bouwspecialiteiten b.v. liggen worden niet gedekt door de garantie. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade die u of derden direct of indirect als gevolg van enig gebrek van het door ons geleverde product zou kunnen lijden of beweerdelijk heeft geleden.

Procedure: Gebreken dienen binnen 10 werkdagen na constatering per aangetekend schrijven aan Fermi Bouwspecialiteiten b.v. te worden gemeld, anders kan de klacht niet meer door ons in behandeling worden genomen. Dat wil zeggen, Fermi Bouwspecialiteiten b.v. moet in staat worden gesteld de gebreken te kunnen bekijken en daar waar nodig dienen geleverde materialen voor onderzoek retour gehaald te kunnen worden. Klachten waaraan reeds door derden, herstelwerkzaamheden of bewerkingen zijn uitgevoerd, kunnen niet meer worden gehonoreerd.